facebook分享 Line分享
紅毛井

紅毛井

經度:120.4546

緯度:23.47794

電話:05-2788225

地址:嘉義市東區蘭井街83號前

開放時間:隨時

歷史的軌跡-紅毛井此井為三百年前荷蘭人所鑿,故稱【蘭井】,因荷蘭人頭髮為紅色,又稱【紅毛井】。西元1636年,明崇禎九年,荷蘭東印度公降服諸羅山社後不久,約在入清後的縣署處,派駐政務員及牧師,以徵放諸羅山一帶平埔族人、漢人的租稅,並傳布基督教於原住民,遂挖鑿此井,以為居家生活所需要的水源。明鄭時期,吳智武總兵鎮守並屯田於諸羅山,設營於此井北,重修之,入清之後未有整修記載,乾隆二十七年,諸羅知縣衛克堉以此井迫水甘美,冠於全諸羅山,列【蘭井泉甘】為諸羅八景之一,清未嘉義進士徐德欽,以此井泉水,「清滌襟煩同玉醁,甘回舌本勝瓊漿,茶烹合用銀壺貯,綆汲誰偕雪水量。」為嘉義諸迫之冠。文獻記載:「紅毛井,在縣署之左。開自荷蘭,因以名。方廣六尺,深二丈許,泉甘洌於他井,相傳居民汲飲是井,則不犯疫癘。鄭氏時,有吳智武者鎮守斯地,重修之。」「蘭井泉甘」曾列為諸羅八景之一。民國七十四年內政部古蹟評鑑以前,暫將此地列為第三級古蹟保存,評鑑時,以井周環境髒亂,井欄又為五十九年新條,剔除古蹟之列,雖如此,紅毛井仍是嘉義市內年代最早的史蹟。
建立日期:2013-01-01 
更新日期:2016-04-25
資料來源為臺灣觀光資訊資料庫

網站 照片 導航

bluezz旅遊筆記本 Android bluezz旅遊筆記本 iPhone

資料讀取中...
資料讀取中...
資料讀取中...